Danh sách tác giả

Widget danh sách tác giả ( Admin ) cho blogger ( Ảnh minh hoạ ) Code : <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ var maxU...

Widget danh sách tác giả ( Admin ) cho blogger
( Ảnh minh hoạ )
Code :
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var maxUserNameLength=15;
var txtAuthorLine="[image] [user] ( <b> [count] </b> )";
var sizeAvatar=22;
var cropAvatar=true;
var urlNoAvatar="http://lh4.googleusercontent.com/-069mnq7DV_g/TvgRrBI_JaI/AAAAAAAAAic/Iot55vywnYw/s"+sizeAvatar+"/avatar_blue_m_96.png";
function replaceAuthorVars(l,k,p){if(!k||!k.author){return l
}var r=k.author;
var o="";if(r.uri&&r.uri.$t!=""){o=r.uri.$t
}var n=urlNoAvatar;
if(r.gd$image&&r.gd$image.src){n=r.gd$image.src
}if(n=="http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"&&urlNoAvatar!=""){n=urlNoAvatar
}var t="s"+sizeAvatar;
n=n.replace(/\/s\d\d+-c\//,"/"+t+"-c/");
if(cropAvatar){t+="-c"
}n=n.replace(/\/s\d\d+(-c){0,1}\//,"/"+t+"/");
var m=r.name.$t;
var q='<img class="author-avatar" height="'+sizeAvatar+'" width="'+sizeAvatar+'" title="'+m+'" src="'+n+'" />';
if(o!=""){q=""+q+""
}if(maxUserNameLength>3&&m.length>maxUserNameLength){m=m.substr(0,maxUserNameLength-3)+"..."
}var s=m;if(o!=""){s=""+s+""
}l=l.replace("[user]",s);
l=l.replace("[image]",q);
l=l.replace("[#]",p);
l=l.replace("[count]",k.count);
if(k.count!=1){l=l.replace("[post]","bài viết")
}else{l=l.replace("[post]","bài viết")
}return l}var blauthors={};
var blndxbase=1;
function showAuthors(i){for(var p=0;
p<i.feed.entry.length;
p++){var m=i.feed.entry[p];
var o="";if(m.author[0].uri&&m.author[0].uri.$t!=""){o=m.author[0].uri.$t
}var n=m.author[0].name.$t;
if(blauthors[n]){blauthors[n].count++
}else{var q=new Object();
q.author=m.author[0];
q.count=1;blauthors[n]=q
}}if(i.feed.entry.length==500){blndxbase+=500;
document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+"/feeds/posts/default?redirect=false&max-results=500&start-index="+blndxbase+'&alt=json-in-script&callback=showAuthors"><\/script>');
return}var r=[];
for(var l in blauthors){r.push([l,blauthors[l]])
}r.sort(function(a,b){if(b[1].count-a[1].count){return b[1].count-a[1].count
}return(a[1].author.name.$t.toLowerCase()<b[1].author.name.$t.toLowerCase())?-1:1
});document.write('<div class="blog-author">');
for(var p=0;
p<r.length;
p++){var k=r[p][1];
document.write('<div class="author-line">');
document.write(replaceAuthorVars(txtAuthorLine,k,p+1));
document.write("</div>")
}document.write("</div>")
}document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/posts/default?redirect=false&max-results=500&alt=json-in-script&callback=showAuthors"><\/script>');
  //]]>
</script>

FLi Phạm :

Sự yên lặng - Tôi thích nó. Tôi thường xuyên thức khuya, tìm kiếm một thứ gì đó, mà tôi chẳng biết nó là gì. ... Tôi thật buồn cười, thích nói nhưng lại ít nói.

YOU MAY LIKE:

0 Comments Đăng nhận xét